X

Privacybeleid

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Valk Fit & wellness houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy.
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Valk Fit & Wellness zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Valk Fit & Wellness behoudt het recht om deze privacy Policy ieder moment te wijzigen. De meest actuele staat altijd op onze website. Wij adviseren dan ook om deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden, klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van leden, klanten of leveranciers worden door Valk Fit & Wellness verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde.
 • Automatische incasso.
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.
 • Het reserveren van groepslessen.
 • Contact momenten met Valk Fit & Wellness.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.
 • Het overeengekomen lidmaatschap.
 • Incasso opdrachten.
 • Email, telefoon, web-chat, socialmedia kanalen of andere manieren.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Valk Fit & Wellness de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Foto;
 • Geslacht;
 • IBAN rekeningnummer.

Je persoonsgegevens worden door Valk Fit & Wellness opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.
 • Het verzorgen van de groepslesreservering via de app.
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Camera toezicht

Valk Fit & Wellness hanteert cameratoezicht ten behoeve van:

 • Toegangscontrole van Valk Fit & Wellness;
 • bewaking en beveiliging van goederen en personen aanwezig in sportclubs van Valk Fit & Wellness.
 • preventie en registratie van overlast, zoals vandalisme en geweld jegens personen.

Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

 • camerabeelden van de gebouwen en terreinen en en de zich daarin en daarop bevindende personen en zaken, waarover de zorg van Valk Fit & Wellness zich uitstrekt.
 • gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camerabeelden zijn gemaakt.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s.
 • Valk Fit & Wellness is transparant over het gebruik van camera’s. Daar waar gebruik wordt gemaakt van camera’s wordt dat kenbaar gemaakt, middels bijvoorbeeld stickers, bordjes, etc.
 • In kleedkamers en toiletten van de clubs hangen geen camera’s.

Uitvoering van het cameratoezicht:

 • Het beleid aangaande het cameratoezicht wordt in de praktijk uitgevoerd door de meldkamer en de medewerkers op de locatie van de betreffende Valk Fit & Wellness vestiging. Incidenteel wordt een derde ingeschakeld voor het vastleggen of monitoren van camerabeelden, bijvoorbeeld door externe meldkamers bij de bewaking van clubs die tijdelijk onbemand zijn. De meldkamer van Valk Fit & Wellness blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het cameratoezicht.
 • Camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard, tenzij langer nodig voor de afhandeling van een geconstateerd incident.
 • De meldkamer heeft adequate maatregelen genomen ter beveiliging van ongeautoriseerde toegang of misbruik van opgeslagen camerabeelden.
 • De personen die beelden mogen terugkijken, zijn expliciet aan geheimhouding gebonden. Toegang tot de beelden is met een wachtwoord beveiligd.

Inzage, kopieën, verwijdering of afscherming van camerabeelden.

 • Een gespecificeerd verzoek van betrokkene tot inzage en kopieën van camerabeelden met daarin opgenomen de betreffende dag, tijdsperiode en locatie kan worden ingediend bij de klantenservice
 • Een verzoek van betrokkene tot verwijdering of afscherming van de camerabeelden kan worden verzocht indien de camerabeelden voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
 • Het verzoek kan worden geweigerd indien door de inzage de privacy belangen van andere personen worden geschaad.
 • Afgifte van camerabeelden
 • Opgenomen camerabeelden worden uitsluitend aan een bevoegd overheidsorgaan verstrekt wanneer daartoe een wettig gegeven (in principe schriftelijk) bevel van het betreffende overheidsorgaan is ontvangen, of wanneer een andere wettelijke regeling Valk Fit & Wellness hiertoe verplicht.
 • Geen inzage wordt verstrekt aan private partijen, behalve wanneer zij zelf in beeld zijn (zie onder punt F. ‘Inzage en kopieën).

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Valk Fit & Wellness bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Valk Fit & Wellness van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Website Valk Fit & Wellness

Op de website van Valk Fit & Wellness maken wij gebruik van cookies. Met deze cookies kunnen wij je informatie, aanbiedingen en advertenties laten zien of sturen die bij jou passen.

 

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je hebben ontvangen. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.